شما باید قواعد مشخصی در دست داشته باشید، نه اینکه بنا به احساسات تان سرمایه گذاری کنید. زیرا اگر تابع
احساسات خود باشید یا ترس بر شما چیره می شود یا همیشه امیدوار باقی خواهید ماند. در روش کان سلیم احساسات جایی ندارد و این به معنی ........ ادامه کلیک کنید


نظرات کاربران
ارسال نظر